Διαμαντής Καρασούλας: Ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος για τον Μαρξισμό

Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2014

Ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος για τον Μαρξισμό

"Στήν ’Ανατολή κυριαρχεί ό μαρξιστικός σοσιαλισμός. Ή θεωρία του εχει πολλά ψεγάδια. Παραδέχεται τόν άνθρωπο πιόνι των οικονομικών συνδυασμών, άπλό μέλος μιας ταξικής κοινωνίας πού προσδιορίζεται αποκλειστικά άπό
τή θέσι του ατόμου στο κύκλωμα τής παραγωγής. Γιά τόν μαρξισμό τό επίκεντρο τής ιστορίας είναι ή οικονομία. ’Αλλά καί πέρα απ ’ αυτό μπαίνοντας στά χωράφια
τής κοσμοθεωρίας ό μαρξισμός διδάσκει πώς
ή ήθική είναι κοινωνικό προϊόν τής κυριάρχου τάξεως, αγνοώντας
πώς εκτός άπό τήν ταξική συνείδησι υπάρχει καί ή ατομική
τοϋ καθενός μας, πού μάς οδηγεί πολλές φορές νά ελθουμε σέ σύγκρουσι μέ τήν τάξι μας, μέ τό πλήθος. Άρνείται πώς ό άνθρωπος έχει ήθική επειδή είναι ήθικό ον καί δέχεται αυτό μόνον επειδή είναι μέλος τής κοινωνίας.

Μιά τέτοια θεωρία οδηγεί στήν περιφρόνησι τοϋ άτόμου όταν αυτό ερχεται σέ σύγκρουσι μέ τά συμφέροντα τής τάξεως. Κατεβάζει τόν άνθρωπο στό επίπεδο πράγματος
πού ανήκει στό κόμμα. Διδάσκει πώς ή γυναίκα τοϋ άστοϋ είναι άπλό όργανο παραγωγής καί πώς ό αστικός γάμος είναι ενα σύστημα πού επιτρέπει νά είναι κοινές οί γυναίκες.

Γιά τόν μαρξισμό δέν υπάρχει πνεύμα, όπως εμείς τό άντιλαμβανόμεθα. Ό διαλεκτικός καί ό ιστορικός υλισμός του θέτει σάν βάσι τής όλης μας υπάρξεως τήν ύλη. Γιά τόν μαρξισμό ή θρησκεία είναι γέννημα τών άδυνάτων άνθρώπων καί ή θεολογία είναι ψευτοεπιστήμη μέ σκοπό νά δικαιολογήση τή θρησκεία μέ ίδεαλιστικά φιλοσοφικά επιχειρήματα. 
(Βλ. Μ. Ρόζενταλ—Π. Γιοΰντιν: Πλήρες φιλοσοφικό λεξικό σ. 168). 

’Έτσι γιά τόν μαρξιστικό σοσιαλισμό ή Θρησκεία είναι μιά φανταστική καί παραπλανητική άντανάκλασι μέσα στό κεφάλι τών άνθρώπων τών φυσικών καί κοινωνικών δυνάμεων πού κυριαρχούν επάνω τους, είναι μιά μορφή πνευματικής καταπιέσεως, δπως ελεγεν ό Λένιν, καί άποτελεϊ γνώρισμα τών καθυστερημένων κοινωνιών πού αντανακλά τήν αδυναμία τοϋ πρωτόγονου ανθρώπου μπροστά στα φυσικά φαινόμενα. Κατά τόν μαρξισμό ή θρησκεία παίζει ενεργητικό ρόλο στήν
διατήρησι τής οικονομικής βάσεως τοϋ καθεστώτος τής αστικής τάξεως. ’Έτσι ή θέσι του απέναντι της είναι αρνητική.
(Ένθ’ άνωτ. σ. 18ρ-181)."

(Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος "Χριστιανισμός-Μαρξισμός-Καπιταλισμός")

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου